Vårt ansvar

Här hittar du information om: Hållbarhet, miljöåtagande, Compliance och riskhantering, visselblåsarprocessen, återvinning, miljö och kvalitetsarbetet i Sverige, samt vårt arbete med corporate social responsibility.

Hållbarhet

För Volkswagen-koncernen innebär hållbarhet att uppnå ekonomiska, sociala och ekologiska mål samtidigt och med samma energi. Vårt mål är att skapa bestående värden, erbjuda goda arbetsförhållanden och spara resurser och miljö.

Volkswagen-koncernen befinner sig i en omfattande transformation. På makroplanet är Volkswagen Groups strategiska omsvängning med strategin Together 2025 med fokus på att bli ”global leader of sustainable mobility” viktig för framtiden. I vår roll som importör i Sverige kokar det ner till att påbörja omställningen mot elektrifiering, uppkopplade bilar och digitalisering. Inom dessa områden drivs nu ett flertal projekt och initiativ. Som ett led i förberedelserna för framtiden har överenskommelse med våra återförsäljare och servicepartners gjorts rörande nya och uppdaterade avtal som tar höjd för omställningen mot elektrifiering, uppkopplade bilar och många digitala tjänster.

Vill du läsa mer om koncernens globala hållbarhetsarbete kan du göra det här.

Hållbarhetsredovisning Volkswagen Group Sverige

På VGS har vi i många år jobbat aktivt och systematiskt med miljö-, kvalitet-, och arbetsmiljöfrågor. Förra året var första året vi hållbarhetsredovisade och det uppskattades mycket. Vi har därför valt att fortsätta hållbarhetsredovisa och presenterar några av de satsningar och initiativ som vi arbetar med eller initierar under det gångna året.

Läs hållbarhetsredovisningen 2019

"goTOzero" – VW-koncernens nya miljöåtagande

Volkswagen-koncernen har samlat alla sina åtgärder inom miljöskydd under det nya miljöåtagandet "goTOzero".

– Koncernens nya miljöpolicy ger en tydlig inriktning för koncernen och våra intressenter. Våra ansträngningar för att förbättra miljöskyddet täcker hela produktcykeln, från utveckling, produktion och drift till efterföljande återvinning av våra fordon samt administration. Vi involverar också våra leverantörer. Det är bara tillsammans som vi kan uppnå våra mål, säger Oliver Blume, ledamot i koncernledningen med ansvar för miljöskydd.

Med "goTOzero" tar Volkswagen nästa viktiga steg i strategin "TOGETHER - Strategi 2025+" mot att bli ett fullt ut hållbarhetsinriktat företag. Koncernens miljöpolicy omfattar de fyra områdena klimatförändringar, resurser, luftkvalitet och miljöefterlevnad och ger en strategisk inriktning för de många miljöprogrammen på koncern- och varumärkesnivå. "goTOzero" står för att göra affärer på ett sätt som är så miljövänligt och koldioxidfritt som möjligt, vilket Volkswagen har satt som koncernövergripande mål till 2050.

Miljöåtagandet
Vi strävar efter att minimera miljöpåverkan under hela livscykeln – från råmaterialutvinning till slutet av produktens livslängd för alla våra produkter och mobilitetslösningar, för att hålla ekosystemen intakta och skapa positiva effekter för samhället. Efterlevnaden av miljöbestämmelser, standarder och frivilliga åtaganden är en grundförutsättning för det vi gör.

Handlingsområden
"goTOzero" innebär att VW-koncernen fokuserar på fyra huvudsakliga handlingsområden:

Klimatförändring Vi har åtagit oss att följa Parisavtalet för klimatet. Vårt mål är att vara ett koldioxidneutralt företag år 2050. Till år 2025 planerar vi att minska våra totala utsläpp av växthusgaser från livscykeln för personbilar och lätta transportfordon med 30 % jämfört med 2015. Vi bidrar aktivt till övergången mot förnybar energi under hela livscykeln.

Resurser Vi har för avsikt att maximera resurseffektiviteten och främja strategier för cirkulär ekonomi inom områdena material, energi och vatten. År 2025 planerar vi att ha minskat de produktionsrelaterade miljömässiga externa effekterna (CO2, energi, vatten, avfall, flyktiga organiska föreningar) med 45 % per fordon jämfört med 2010.

Luftkvalitet Vi driver e-mobiliteten framåt för att förbättra den lokala luftkvaliteten. År 2025 kommer andelen batteridrivna elbilar i vår modellportfölj att vara 20-25 %. Andelen elfordon i koncernflottan ska stiga till minst 40 % fram till 2030.

Miljöefterlevnad Vi strävar efter att vara en förebild för ett modernt, öppet och framgångsrikt företag när det gäller integritet genom att införa och kontrollera effektiva ledningssystem som omfattar miljöpåverkan av våra mobilitetslösningar under alla livscykelstadier.

vindkraftverk

Miljöpolicy Företaget har också formulerat en miljöpolicy för sina miljöbeslut samt för projektledning och miljöprestanda som definierar principerna för fem viktiga områden: ledarskap, efterlevnad, miljöskydd, intressentengagemang och ständiga förbättringar.

Mål på medellång och lång sikt År 2050 är målet att hela Volkswagen-koncernen ska vara ett CO2-neutralt företag. Till 2025 planerar företaget att minska sin miljöpåverkan med 30 % under hela produktlivscykeln jämfört med 2015. Vid fordonstillverkning kommer avfall, avloppsvatten, CO2, energiförbrukning och flyktiga organiska föreningar att minska med 45 % 2025 jämfört med 2010.

Koncernen planerar att satsa ca 60 miljarder euro på hybridutveckling, elektrisk mobilitet och digitalisering under de kommande fem åren (2020-2024). 33 miljarder av dessa 60 miljarder euro avser enbart e-mobilitet. Till 2029 planerar koncernen att ta 75 helelektriska modeller samt ca 60 hybridfordon till marknaden. Dessutom är koncernen engagerad i uppförandet av laddinfrastruktur och erbjuder redan idag sina kunder Elli Volkswagen Naturstrom.

Här finns Volkswagen-koncernens nya Miljövision och Miljöpolicy på engelska

Compliance & Riskhantering

Agera med integritet

Det är avgörande för vårt bolags långsiktiga framgång att vi tidigt kan upptäcka risker och möjligheter i vår löpande verksamhet och hur långt i förväg vi reagerar på dem.

Mot bakgrund av detta har Volkswagenkoncernen valt en holistisk, integrerad strategi som kombinerar riskhanteringssystemet, det interna kontrollsystemet och Compliance Management System under samma ägarskap (Governance, Risk & Compliance).

Ett företag kan bara nå framgång på lång sikt om det agerar med integritet, följer lagar runt om i världen och fortsätter att stå fast vid sina frivilliga åtaganden och etiska principer även när tiderna är svåra.

På vår globala hemsida kan du läsa mer om hur vi arbetar med Compliance, riskhantering och internkontroll samt vårt globala Ombudsman-system som omfattar alla medarbetare, samarbetspartners och tredje part med målet att komma åt ekonomisk brottslighet och korruption. 

Du kan läsa mer om Volkswagen AG's compliance och riskhantering här.

Riskhantering & skydd för verksamhet och tillgångar

Genom vårt riskhanteringssystem kan vi säkra en hållbar framgång för vårt företag genom tidig identifiering, analys, bedömning och förebyggande av risker inom vår operativa/dagliga verksamhet.

Alla organisationer exponeras för risker som hotar verksamheten och tillgångarna. Det kan gälla allt från finanskriser, oljeutsläpp och felsteg från ledande befattningshavare till bristande efterlevnad av ingångna avtal och olovliga intrång i IT-system.

Därför gäller det att vara medveten om de risker som finns och ha en handlingsplan för tänkbara scenarier.

Koncernens riskhantering och interna kontrollsystem bygger på tre pelare: utöver den årliga ordinarie processen för Governance, Risk & Compliance (GRC) med fokus på systemrisker, och den kvartalsvisa riskprocess som fokuserar på akuta risker, inför vi även operativ riskhantering i de enskilda divisionerna.

Mer information om vårt globala arbete med Riskhantering hittar du på vår globala hemsida

Uppförandekod - sund och etisk företagskultur

Kompass

Uppförandekoden sammanfattar de viktigaste grundprinciperna för vår verksamhet och stödjer anställda i att hantera juridiska och etiska problem i sin dagliga verksamhet.

Volkswagenkoncerns ledning är övertygad om att vi endast kan uppnå en sund och etisk företagskultur och en hållbar ekonomisk framgång genom överrensstämmelse med gällande lagstiftning och våra interna regler och principer.

Dessa bör vägleda dagliga handlingar och beslut för alla som är en del av koncernen.

För att långsiktigt vara framgångsrika, måste även vi på den svenska marknaden fortsätta att på ett professionellt sätt leverera konkurrensmässiga produkter och tjänster. Men det betyder också att det är otroligt viktigt på vilket sätt vi gör detta.

Vår Code of Conduct – Uppförandekoden är vägledande för hur vi ska agera i vårt dagliga arbete.

Uppförandekod_2020.pdf

Visselblåsning

Vi strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik samt driva Volkswagen Group Sverige AB på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att missförhållanden eller oegentligheter som berör företaget, och som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda, uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. 

Därför har vi inrättat en funktion för visselblåsning. Medarbetare eller andra kan rapportera iakttagelser som rör beteenden som bedöms kunna vara oetiska eller olagliga. Du riskerar inte att drabbas av några konsekvenser på grund av att du rapporterar. Denna tjänst hanteras av en extern part, WhistleB och uppfyller de högsta säkerhetskraven när det gäller kryptering, datasäkerhet och skydd av visselblåsares anonymitet. Rapporterna hanteras konfidentiellt av GRC-avdelningen på Volkswagen Group Sverige AB.

Läs mer och lämna en rapport här 

 

Vårt arbete med återvinning i Sverige

Vi åtar oss, i bland annat vår miljö- och kvalitetspolicy, att ”samarbeta med bilåtervinningsföretag som ligger i framkant i branschen och jobba gemensamt för att hålla en hög återvinningsgrad av våra produkter”. Vi som bilimportörer lyder under ett producentansvar för uttjänta bilar, d.v.s. man har ett ansvar för att bilen den dag den tjänat ut, ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Producentansvaret föreskriver att den uttjänta bilen ska återvinnas till minst 95 %. Producentansvaret innebär också att uttjänta bilar ska tas emot kostnadsfritt i ett landsomfattande mottagningssystem.
Vår vision, strategi och våra värderingar strävar efter att bilbranschen ska bli mer hållbar så att vi kan fortsätta verksamma inom den. Genom att ta hänsyn till våra bilars livscykel minskar vi belastningen på miljön, skapar en positiv trend och närmar oss en mer hållbar bransch.
Steg ett är att lämna den uttjänta bilen till en auktoriserad demonteringsfirma som ingår i Volkswagen Groups mottagningsnät för uttjänta bilar. Du hittar information hos respektive märke men du kan även hitta information om närmaste demonteringsföretag via Bilreturs hemsida.

Miljö & kvalitet

Hållbar mobilitet för kommande generationer

Vår målsättning är att kunderna ska vara så nöjda med våra produkter och tjänster att de är våra varumärkens ambassadörer. Kvalitet i allt vi gör är en förutsättning för hög kundnöjdhet.

Vi lever i en tid där vi har gått från att sälja bilar till att sälja mobilitet. Det här avser inte bara mobilitet i dagens samhälle utan även för kommande generationer. För att nå dit krävs det att vi sätter hållbarhet i fokus, eftersom det är en förutsättning för vår planets överlevnad. Ett led i det arbetet är att inte slösa med våra resurser. Det undviker vi genom att leverera mobilitet som våra kunder verkligen vill ha och efterfrågar, alltså hög kvalitet. En central del i allt arbete vi gör är just kvalitet då det är förutsättningen för att våra kunder ska vara nöjda. Vi måste även se till att detta arbete sker med omtanke och att vi i så hög grad som möjligt arbetar med att minska vår miljöbelastning.

Vi är en stor aktör, med stort ansvar. Det vill vi fortsätta att vara och därför är både miljö och kvalitet två områden vi kommer fortsätta vara aktiva i.

Miljö- och kvalitetscertifierade

Sedan 2006 är vi miljöcertifierade enligt ISO 14001 och certifieringen omfattar Volkswagen Group Sverige med märkena Volkswagen, Audi, SEAT och Skoda.

Volkswagen Group Sverige AB är dessutom kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 sedan 2003 via ett tyskt certifieringsorgan som årligen granskar att vi lever upp till standardens krav om ständig förbättring. Revisorerna kontrollerar även att vi uppfyller våra fabrikers krav samt kraven i BER (EU förordning om gruppundantaget).

Vårt Miljö- & Kvalitetsledningssystem bidrar till att vi systematiskt arbetar med miljö- och kvalitetsfrågor genom att ständigt förbättra vår miljöprestanda, utveckla organisationens processer, kvalitetssäkra våra tjänster och produkter samt ha nöjda kunder.

Vi kontrollerar även auktoriserade partners standard kontinuerligt. Anläggningar som har service- och återförsäljarkontrakt, det vill säga som är auktoriserade för ett eller flera av våra varumärken, granskas kontinuerligt enligt respektive varumärkes standard som självklart även innehåller den internationella kvalitetsstandardens krav enligt ISO 9001:2008.

ISO 9001 ISO 14001

 

Kvalitets- och miljöpolicy

Att vara den största bildistributören i Sverige medför ett stort ansvar vad gäller kvalitén på våra produkter och tjänster men även för den påverkan på miljön hela processen medför. Vi lämnar ett miljöavtryck främst genom våra sålda produkter men även från utsläppen av våra produkt- och tjänstetransporter. Därför arbetar Volkswagen Group Sverige med att identifiera risker och möjligheter för att ständigt förbättra oss inom miljö- & kvalitetsområdet. Detta ska göra våra medarbetare, återförsäljare, servicepartners och kunder till ambassadörer för våra bilmärken.

För att leverera högsta möjliga kvalitet och för att bidra till en hållbar miljö åtar vi oss ansvaret att:

  • Sträva efter ständiga förbättringar och förebygga föroreningar samt följa lagkrav och andra krav inom våra arbetsområden.
  • Vi värnar om och samarbetar med våra intressenter, bland annat tillsammans med medarbetare, samarbetspartners, branschorganisationer och myndigheter för en hållbar utveckling.
  • Erbjuda våra kunder bilar med bra prestanda som använder nya, alternativa drivmedel och motorer, eller som bygger på tekniska lösningar som medför mindre förbrukning och renare utsläpp.
  • Arbeta efter en livscykelstrategi som innebär bland annat att anlita leverantörer som kan visa på miljömedvetenhet, ständiga förbättringar och hög kvalitet samt samarbeta med bilåtervinningsföretag som ligger i framkant i branschen och jobba gemensamt för att hålla en hög återvinningsgrad av våra produkter.
  • Jobba med att minska vår miljöbelastning genom smart logistik rörande produkt- och tjänstetransporter utan att detta ska påverka kvalitén på våra tjänster.
  • Verka genom vår ledarplattform för att motivera, utbilda och involvera våra medarbetare till att ha god kunskap om våra bilmärken arbeta utefter VGS värdegrund.
  • Sträva efter en framtid med en hållbar mobilitet.

Corporate Social Responsibility

Volkswagen Group Sverige deltar genom sina märken i ett antal olika samarbeten. Som en del av vårt samhällsengagemang tillhandahåller vi våra produkter, eller ger ekonomiskt stöd, till organisationer och events för att bidra till meningsfulla och viktiga aktiviteter.

Volkswagen Group Sverige har genom sina märken CSR-samarbeten med:

•    BRIS sedan 2010 (VW Personbilar)
•    Missing People sedan 2016 (VW Transportbilar)
•    Min Stora Dag sedan 2013 (Europcar)
•    Active Life Foundation sedan 2012 (Audi)
•    Åre Pride Festival sedan 2016 (Audi)

Marie Johnsson, PR & Marketing Manager VW Transportbilar:

–    Vi stödjer Missing People med en specialinredd Transporter som de använder som ledningscentral när de genomför sina insatser. Anledningen till att vi stöder dem är att det är en helt frivillig, rikstäckande organisation där vår bil får göra det våra bilar är bäst på; att arbeta och göra nytta. Genom att Missing People finns över hela Sverige finns också möjligheten för våra återförsäljare att bidra ytterligare genom att låna ut bilar eller upplåta lokaler etc vid insatser på deras ort.

Läs mer om Missing People

Jeanette Asteborg, marknadschef på Volkswagen Personbilar:

idoler från BRIS

– Volkswagen Sverige sponsrar sedan tidigare Bris regionkontor med fem bilar. Men vi ville göra mer.

I början av 2017 skänkte Volkswagen över en halv miljon kronor till organisationen, när generösa bilköpare hjälpte till att samla ihop summan genom en unik bilauktion. Kanske är det här framtidens sätt att sälja speciella och limiterade bilar. Dessutom känns det ju oerhört bra att kunna göra skillnad genom att hjälpa Bris.

Läs mer om BRIS

 

Niklas Henning, Regionchef Audi Sverige och f.d. alpin landslagsåkare:

Audi quattro vinterkörning

– Audi är sedan många år sponsor till den alpina skidsporten både på internationell, nationell och lokal nivå.  Vi har på nära håll sett vilken glädje sporten förmedlar och  vilka enorma insatser som görs både på individnivå, av ledare och av engagerade föräldrar. Tyvärr är inte heller den alpina sporten förskonad från skador.

Active Life Foundation med Thomas Fogdö som initiativtagare gör därför ett oerhört viktigt arbete genom sitt förebyggande arbete och stöd till rehabilitering för idrottare. Audi har valt att stötta stiftelsen och samtidigt medverka till  informationsspridning. Det känns som en naturlig förlängning av vårt sponsorskap. Jag vet hur viktig denna fråga är för de aktiva inom alla idrotter och inte minst den alpina.

Audi genomför vare år säkerhetshöjande testkörningar på Åresjön, där anmälningsavgiften oavkortat går till Active Life Foundation.

Läs mer om Active Life Foundation

Niclas Runberg, marknadschef på Europcar:

– På Europcar engagerar vi oss genom att ha 10 stripade Min Stora Dag-bilar som vi kampanjar och lyfter fram till våra kunder. För varje mil som kunderna kör i dessa bilar skänker vi 3 kr/mil till Min Stora Dag för aktiviteter. Vi stöttar också med hyrbilar för att lösa organisationens egna transportbehov på alla de event som görs över hela Sverige året runt.

Självklart så ställer vi gärna upp och hjälper Min Stora Dag för att via vårt kontaktnät av leverantörer, partners och kunder göra det möjligt att uppfylla en dröm för några av alla dessa barn och ungdomar.

Läs mer om Min stora dag